78. MŠ Plzeň

Informace o vzdělávání na naší škole

Školní vzdělávací program "Objevujeme a poznáváme svět"  je vytvářen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je veřejným otevřeným materiálem. přístupným na info tabulích u vchodových dveří do budov  jednotlivých pavilonů. Při vytváření Školního vzdělávacího programu, který je pro pedagogy trvalým závazným dokumentem pro tvorbu Třídních vzdělávacích plánů,  jsme vycházely z přirozené potřeby dětí zkoumat a objevovat, hledat řešení.  Prozkoumávat, objevovat a poznávat je dětem dáno už odmalička - počínaje nejbližšími věcmi kolem dítěte, hraček, dospělých, prostředí rodiny, nového světa kolem. Děti rády pozorují a poznávají velký svět i situace, které se jim nabízí, a kterým občas ještě dost nerozumí.
Je naším trvalým cílem rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období byly, podle svých možností,  samostatnou jedinečnou osobností , schopnou zvládat  takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které mu v budoucnu připraví další rozmanitosti života.

Volíme cestu pohody a uvolněnosti, hezké atmosféry ve třídě proto, aby k nám děti rády chodily. Volíme cestu otevřené spolupráce s rodiči, jejich zapojování do vzdělávání, netradičních akcí, oslav a také jejich dobré informovanosti o výchově i vzdělávání jejich dětí. / forma konzultačních hodin i denních setkávání/, odpoledního "hraní "...

Volíme cestu barevného, motivujícího interiéru a útulnosti.

Volíme cestu  zajištění vzdělávací nabídky vycházející ze zájmu dětí a záměrů pedagoga  prostřednictvím mnohačinnostních aktivit, které rozvíjejí učení a poznání dětí,  posilují jejich tvořivost dětí v mnoha podobách, fyzickou a psychickou zdatnost, hovorové aktivity , obratnost, sociální vztahy i vzájemnou pomoc a první dětská kamarádství, hudební cítění i smysl pro rytmus, přinášejí  jim prvotní zkušenosti a dovednosti. Seznamujeme děti s interaktivními technikami, prací  s tabletem vhodnými a přiměřenými formami  s ohledem na přiměřenou dobu. 
Doplňkem jsou nadstandardní aktivity ve vhodné době, která nenarušuje vzdělávání dětí.

Volíme cestu přiměřené a přirozené výchovy a vzdělávání, s ohledem na neopakovatelnou individualitu dětí, jejich potřeby, zájmy a zejména možnosti, protože všichni nejsme stejní.

Volíme cestu hledání, objevování, poznávání a touto cestou jsme se rozhodly vést naše děti. Vytváříme u dětí elementární povědomí o zdravém životním stylu, vedeme je k poznávání základů environmentální výchovy prostřednictvím přímých činností, pozorováním přírody  obecně, i prostřednictvím přírodních změn a dějů Skřítkového lesa,  pečujeme o  rozvoj prvotního učení  a poznávání, nutnosti ochrany a péče přírody a životního  prostředí. Nastavujeme  a rozvíjíme základy poznání  ekologie.

Chceme našim dětem pomáhat objevovat, zprostředkovávat a předávat jim základní životní zkušenosti, poznatky, prožitky a dovednosti, důležité pro současný i budoucí život a jeho rozmanité role, rozvíjíme jejich sociální povědomí.

Je naším cílem jim pomáhat v utváření a rozvíjení zdravého sebevědomí, samostatnosti, sebejistoty, posilovat jejich tvořivost a rozvíjet ji tak, aby zvládaly a uměly si poradit v různých situacích.

Škola je, kromě jiného, orientována na činnosti estetické, pracovní a výtvarné aktivity. Tato profilace  vychází z dlouhodobých zkušeností, schopností a zájmu učitelek.

Seznamujeme děti s výtvarnými technikami i materiály v různých kombinacích, pracujeme s keramickou hlínou ve školním Ateliéru, poskytujeme jim široký prostor pro rozvoj elementárního estetického cítění, sebevyjádření, seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi a také je společně prožíváme, stejně tak se zabýváme i bohatstvím přírody, které v těchto – i pracovních – aktivitách využíváme. Obrázky a výtvory našich dětí zdobí interiér školy a děti se na jeho utváření podílejí. Každým   rokem  již dlouhodobě připravujeme, a široké veřejnosti  nabízíme, již tradiční -  "Malování na ploty" -  tematickou výstavu - malou výtvarnou galerii pod širým nebem, při které děti prezentují svoje výtvarné dovednosti . Pořádáme podzimní výstavy a slavnosti, letní slavnost Vítání léta..... Tradicí se stala i  "Dýňová slavnost " a  "Stavění májek". Tyto aktivity jsou připravovány  pedagogy školy a často se na nich podílejí i rodiče.
 

K rozvoji estetického cítění a poznávání slouží i „Dny pro radost“, zaměřené na pozorování, poznávání  i celkové uvolnění dětí formami návštěv, exkurzí, výletů, pobytů venku, procházek.  Děti se svými  pedagogy se seznamují s blízkými i vzdálenějšími místy  našeho městského obvodu i města  - jeho historického jádra. Poznávají a seznamují se  se zajímavými a významnými  budovami  historického jádra,  důležitými a zajímavými místy a budovami v okolí školy.   Dny pro radost jsou mnohdy doplňkem vzdělávání, ale také slouží k uvolnění a radosti dětí.

V měsících říjen, listopad je zařazena nově a trvale návštěva školského logopeda, který, na  základě posouzení a doporučení třídních učitelů a  zejména písemného souhlasu rodičů vyšetří řečový projev  - výslovnost dětí  letých , dále přímo v naší mateřské škole. Toto vyšetření se týká pouze dětí před začátkem školní docházky - tedy zpravidla 5 letých, které ještě nenavštěvují klinického logopeda. Výstupy z  vyšetření  obdrží rodiče, s doporučením ind. návštěvy klinické logopeda, s cílem další nápravy řečových vad dětí logopedem ve spolupráci s rodinou.

vytisknout stránku