VI. třída „Krabíci“

Vítáme Vás na našich třídních stránkách. V letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje naši třídu 22 dětí –  5 dívek  a 17 chlapců – ve věku od 4. do 6. let (12 dětí 4.-5. letých, 10 dětí 5.- 6. letých). Čtrnáct dětí navštěvovalo naši třídu již v minulém školním roce, šest dětí k nám přestoupilo z V. třídy, dvě dívky k nám přišly v září poprvé. Budeme se snažit vytvářet dětem přátelské a klidné prostředí plné podnětů tak, aby se každé z nich mohlo v co největší možné míře rozvíjet – s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem, schopnostem a dovednostem. Budeme se snažit k dětem přistupovat partnersky, respektovat osobnost každého z nich a také je povedeme k používání prvků efektivní komunikace jak vzájemně mezi sebou, tak mezi nimi a dospělými. Našim záměrem je také dovést děti k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a rozhodování.

Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ 

Telefonní číslo pro omlouvání dětí – naše třída:   724 774 146

Třídní učitelky: Monika Kalašová, Jiřina Přerovská, Jana Uřidilová, asistent pedagoga Soňa Kuncová

Konečná třída: III., pavilon B, tel. 724 774 146

Naše nová e-mailová adresa: PrerovskaJi@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • …aby se děti učily prostřednictvím své vlastní tvořivosti
  • …aby měly děti připravené prostředí
  • …aby byly děti vedeny k zodpovědnosti a respektu k ostatním, prostředí a sobě samým
  • …aby docházelo k rozvoji sebepoznání každého dítěte
  • …aby v heterogenní skupině měly děti možnost  vztahových a sociálních zkušeností
  • …aby autorita učitele byla nahrazena vnitřní autoritou dítěte (učitel trpělivě sleduje dítě, pomůže, až když dítě o pomoc požádá, tzn. nezasahuje do činnosti, dítě nalezne chybu samo)
  • …aby byl respektován pracovní prostor ostatních, důraz kladen na ohleduplnost, spolupráci

 

Co nás čeká v lednu:

9.1. – čtvrtek – bruslení pro přihlášené předškolní děti

10.1. – pátek – Bílý den

– celoškolní akce pro děti

15.1. – středa – Den s hračkou

16.1. – čtvrtek – bruslení pro přihlášené předškolní děti

23.1. – čtvrtek – bruslení pro přihlášené předškolní děti

29.1. – středa – Den s hračkou

30.1. – čtvrtek – bruslení pro přihlášené předškolní děti