VI.TŘÍDA KRABÍCI

Vítáme Vás na našich třídních stránkách. V letošním školním roce 2020/2021 navštěvuje naši třídu 21 dětí –  8 dívek  a 14 chlapců – ve věku od 4. do 6-ti let.  Deset dětí navštěvovalo naši třídu již v minulém školním roce, dvě dětí k nám přestoupily z V. třídy, jedna dívka přestoupila ze III.třídy, šest dětí k nám přišlo v září poprvé. K 1.12.2020 nastoupila nová holčička. Budeme se snažit vytvářet dětem přátelské a klidné prostředí plné podnětů tak, aby se každé z nich mohlo v co největší možné míře rozvíjet – s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem, schopnostem a dovednostem. Budeme se snažit k dětem přistupovat partnersky, respektovat osobnost každého z nich a také je povedeme k používání prvků efektivní komunikace jak vzájemně mezi sebou, tak mezi nimi a dospělými. Našim záměrem je také dovést děti k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a rozhodování.

Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ 

Telefonní číslo pro omlouvání dětí – naše třída:   724 774 146

Třídní učitelky: Monika Kalašová, Jitka Bombičková, Jana Uřidilová, asistent pedagoga Soňa Kuncová

Naše nová e-mailová adresa: BombickovaJi@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • …aby se děti učily prostřednictvím své vlastní tvořivosti
  • …aby měly děti připravené prostředí
  • …aby byly děti vedeny k zodpovědnosti a respektu k ostatním, prostředí a sobě samým
  • …aby docházelo k rozvoji sebepoznání každého dítěte
  • …aby v heterogenní skupině měly děti možnost  vztahových a sociálních zkušeností
  • …aby autorita učitele byla nahrazena vnitřní autoritou dítěte (učitel trpělivě sleduje dítě, pomůže, až když dítě o pomoc požádá, tzn. nezasahuje do činnosti, dítě nalezne chybu samo)
  • …aby byl respektován pracovní prostor ostatních, důraz kladen na ohleduplnost, spolupráci

 

Co nás čeká:

  • Čertovský rej
  • Vánoční nadílka
  • Vánoční jarmark