78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a  zajištění  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,)  v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.

Sledujte informace pro mateřské školy obvodu Lochotín na portálu ÚMO Plzeň 1.