Naše motto:

Když vstoupíš do naší školy, Ty budeš kamarád,

Ty budeš objevitel, Ty budeš důležitý, Ty budeš respektovaný, Ty budeš ten důvod, proč jsme tady!

Naším hlavním cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, aby mohly plnohodnotně prožívat radostné chvilky ve společnosti svých kamarádů. Respektujeme jejich zájmy, potřeby a individualitu. Nabízíme příležitost zkoumat, tvořit, experimentovat, prožívat, učit se, pokoušet se samy rozhodovat, tolerovat se a spolupracovat s ostatními.

– Filozofií naší mateřské školy je vytvářet školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodinu. Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje její výchovné zaměření, její specifika a posiluje její výchovné působení.
– Snažíme se vést dítě ke zdravému životnímu stylu.
– Pokládáme u dětí základy etiky
– Přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte.
– Učíme dítě životu v sociální skupině, rozvíjíme toleranci a vzájemnou empatii.
– Podporujeme zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte.
– Vedeme děti k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor.
– V případě potřeby nabízíme rodičům pro děti pomoc interních i externích odborníků
– Pomáháme dítěti připravit se ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení.
– Nepřipravujeme dítě jen na vstup do základní školy, ale hlavně do života „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít klíč, aby si je otevřely samy.“

Školní vzdělávací program „Objevujeme a poznáváme svět“  je vytvářen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je veřejným otevřeným materiálem. přístupným na info tabulích u vchodových dveří do budov  jednotlivých pavilonů. Při vytváření Školního vzdělávacího programu, který je pro pedagogy trvalým závazným dokumentem pro tvorbu Třídních vzdělávacích plánů,  jsme vycházely z přirozené potřeby dětí zkoumat a objevovat, hledat řešení.  Prozkoumávat, objevovat a poznávat je dětem dáno už odmalička – počínaje nejbližšími věcmi kolem dítěte, hraček, dospělých, prostředí rodiny, nového světa kolem. Děti rády pozorují a poznávají velký svět i situace, které se jim nabízí, a kterým občas ještě dost nerozumí.

Je naším trvalým cílem rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období byly, podle svých možností,  samostatnou jedinečnou osobností , schopnou zvládat  takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které mu v budoucnu připraví další rozmanitosti života.

Volíme cestu pohody a uvolněnosti, hezké atmosféry ve třídě proto, aby k nám děti rády chodily. Volíme cestu otevřené spolupráce s rodiči, jejich zapojování do vzdělávání, netradičních akcí, oslav a také jejich dobré informovanosti o výchově i vzdělávání jejich dětí. / forma konzultačních hodin i denních setkávání/, odpoledního „hraní „…

Volíme cestu barevného, motivujícího interiéru a útulnosti.

Volíme cestu  zajištění vzdělávací nabídky vycházející ze zájmu dětí a záměrů pedagoga  prostřednictvím mnohačinnostních aktivit, které rozvíjejí učení a poznání dětí,  posilují jejich tvořivost dětí v mnoha podobách, fyzickou a psychickou zdatnost, hovorové aktivity , obratnost, sociální vztahy i vzájemnou pomoc a první dětská kamarádství, hudební cítění i smysl pro rytmus, přinášejí  jim prvotní zkušenosti a dovednosti. Seznamujeme děti s interaktivními technikami, prací  s tabletem vhodnými a přiměřenými formami  s ohledem na přiměřenou dobu.
Doplňkem jsou nadstandardní aktivity ve vhodné době, která nenarušuje vzdělávání dětí.

Volíme cestu přiměřené a přirozené výchovy a vzdělávání, s ohledem na neopakovatelnou individualitu dětí, jejich potřeby, zájmy a zejména možnosti, protože všichni nejsme stejní.

Volíme cestu hledání, objevování, poznávání a touto cestou jsme se rozhodly vést naše děti. Vytváříme u dětí elementární povědomí o zdravém životním stylu, vedeme je k poznávání základů environmentální výchovy prostřednictvím přímých činností, pozorováním přírody  obecně, i prostřednictvím přírodních změn a dějů Skřítkového lesa,  pečujeme o  rozvoj prvotního učení  a poznávání, nutnosti ochrany a péče přírody a životního  prostředí. Nastavujeme  a rozvíjíme základy poznání  ekologie.

Chceme našim dětem pomáhat objevovat, zprostředkovávat a předávat jim základní životní zkušenosti, poznatky, prožitky a dovednosti, důležité pro současný i budoucí život a jeho rozmanité role, rozvíjíme jejich sociální povědomí.

Je naším cílem jim pomáhat v utváření a rozvíjení zdravého sebevědomí, samostatnosti, sebejistoty, posilovat jejich tvořivost a rozvíjet ji tak, aby zvládaly a uměly si poradit v různých situacích.

Škola je, kromě jiného, orientována na činnosti estetické, pracovní a výtvarné aktivity. Tato profilace  vychází z dlouhodobých zkušeností, schopností a zájmu učitelek.

Seznamujeme děti s výtvarnými technikami i materiály v různých kombinacích, pracujeme s keramickou hlínou ve školním Ateliéru, poskytujeme jim široký prostor pro rozvoj elementárního estetického cítění, sebevyjádření, seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi a také je společně prožíváme, stejně tak se zabýváme i bohatstvím přírody, které v těchto – i pracovních – aktivitách využíváme. Obrázky a výtvory našich dětí zdobí interiér školy a děti se na jeho utváření podílejí. Každým   rokem  již dlouhodobě připravujeme, a široké veřejnosti  nabízíme, již tradiční –  „Malování na ploty“ –  tematickou výstavu – malou výtvarnou galerii pod širým nebem, při které děti prezentují svoje výtvarné dovednosti . Pořádáme podzimní výstavy a slavnosti, letní slavnost Vítání léta….. Tradicí se stala i  „Dýňová slavnost “ a  „Stavění májek“. Tyto aktivity jsou připravovány  pedagogy školy a často se na nich podílejí i rodiče.

K rozvoji estetického cítění a poznávání slouží i „Dny pro radost“, zaměřené na pozorování, poznávání  i celkové uvolnění dětí formami návštěv, exkurzí, výletů, pobytů venku, procházek.  Děti se svými  pedagogy se seznamují s blízkými i vzdálenějšími místy  našeho městského obvodu i města  – jeho historického jádra. Poznávají a seznamují se  se zajímavými a významnými  budovami  historického jádra,  důležitými a zajímavými místy a budovami v okolí školy.   Dny pro radost jsou mnohdy doplňkem vzdělávání, ale také slouží k uvolnění a radosti dětí

zařazujeme návštěvy školského logopeda, který, na  základě posouzení a doporučení třídních učitelů a  zejména písemného souhlasu rodičů může vyšetřit řečový projev  – výslovnost některých dětí   přímo v naší mateřské škole. Toto vyšetření se týká hlavně dětí které zpravidla  ještě nenavštěvují klinického logopeda. Výstupy z  vyšetření  obdrží rodiče, s doporučením ind. návštěvy klinické logopeda, s cílem další nápravy řečových vad dětí logopedem ve spolupráci s rodinou.

Na naší mateřské škole pravidelně působí speciální pedagog, který nám pomáhá včas odhalovat budoucí možné poruchy učení či chování a nebo mimořádné nadání u dětí.Pracuje rovněž jako výchovný poradce pro naši mateřskou školu.